Menu

Vytvořte si webové stránky
 
 
Roman Fojtík F-air servis TZB
 
Bučkova 4
Brno
627 00
 
Česká republika
IČ:869 80 441
DIČ:CZ7802254757

Projekt NetStranky.cz doporučuje

 
Navigace: Požární ochrana > Otázky

Otázky

Rychlost.cz - poptávka připojení

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.

Základní tematické okruhy k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob

Poř. číslo tematický okruh Lokace Učební text technik PO odborně způsobilá osoba
1. Současná právní úprava požární ochrany (dále jen „PO")   1 ano ano
2. Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku PO §5, §6, §6a, §6b, §7-§22 Zák 133 5 ano ano
3. Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí §4 z133 4 ano ano
4. Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím   8 ano ano
5. Základní povinnosti fyzických osob §17 z 133 13 ano ano
6. Přehled dokumentace PO a způsob jejího vedení §15 z133, §27 Vyl 246, §40 vyhl 246 9 ano ano
7. Dokumentace PO - dokumentace zdolávání požárů §34 vyhl 246 9 ano ano
8. Dokumentace PO - posouzení požárního nebezpečí §29 vyhl 246 9,11 jen seznámení ano
9. Dokumentace PO - stanovení organizace zabezpečení PO, řád ohlašovny požárů, požární kniha §30 vyhl 246, §35 vyhl 246, §37 vyhl 246 9 ano ano
10. Dokumentace PO - požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán §31 vyhl 246, §32 vyhl 246, §33 vyhl 246 9 ano ano
11. Dokumentace PO - bezpečnostní dokumentace, doklady prokazující dodržování technických podmínek a
návodů vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
§38 vyhl 246, §27 odst 2 vyhl 246 9 ano ano
12. Organizace a provádění školení o PO a organizace a provádění odborné přípravy §36 vyhl 246, §26 vyhl 246, §23 vyhl 246, §24 vyhl 246, §25 vyhl 246, §22 vyhl 246, §20 vyhl 246, §21 vyhl 246, §16 z133 10 ano ano
13. Kontrola podle zákona o požární ochraně a kontrolního řádu, kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně   16 ano ano
14. Postavení a působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku PO   15 ano ano
15. Výkon státního požárního dozoru   16 ano ano
16. Vyloučení věcí z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu   16 ano ano
17. Odborně způsobilé osoby na úseku PO, technici a preventisté požární ochrany, osoby zařazené v preventivních požárních hlídkách   5, 12 ano ano
18. Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, správní řád   17 ano ano
19. Jednotky PO   5, 46 ano ano
20. Zásady přestupkového řízení a přestupky na úseku PO   18 ano ano
21. Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce   6 ano ano
22. Podmínky požární bezpečnosti při používání tepelných spotřebičů, základní, požadavky na komíny   30 ano ano
23. Požární bezpečnost technických a technologických zařízení   31 ano ano
24. Požárně bezpečnostní zařízení   20, 40 ano ano
25. Elektrická požární signalizace   40 ano ano
26. Stabilní a polostabilní hasicí zařízení   20, 40 ano ano
27. Zařízení pro odvod kouře a tepla   20, 40 ano ano
28. Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stavby   19 ano ano
29. Zásady požární bezpečnosti nevýrobních objektů, specifika dle účelu a druhů provozů   20 jen seznámení ano
30. Zásady požární bezpečnosti výrobních objektů   20 jen seznámení ano
31. Požární riziko a způsoby jeho vyjádření, požární úseky   20 jen seznámení ano
32. Evakuace osob, únikové cesty   20 ano ano
33. Požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti   20 jen seznámení ano
34. Podmínky požární bezpečnosti při svařování   32 ano ano
35. Elektrická zařízeni jako možný iniciační zdroj   38 ano ano
36. Ochrana před účinky statické elektřiny   39 ano ano
37. Zásady PO při manipulaci, ukládání a skladování plynů, zejména hořlavých plynů   34 ano ano
38. Osobní a věcná pomoc při zdolávání požárů   14 ano ano
39. Posuzování shody výrobků, prohlášení o shodě, certifikace, autorizace, akreditace   3 jen seznámení ano
40. Technické požadavky na výrobky a povinnosti výrobců, dovozců a distributorů   3 ano ano
41. Hasicí přístroje   20, 41 ano ano
42. Zásobovaní požární vodou   5, 28 ano ano
43. Věcné prostředky PO, požární technika   41 ano ano
44. Problematika přepravy nebezpečných látek   37 ano ano
45. Klasifikace, značení, balení látek dle mezinárodních předpisů. Hořlavé kapaliny - provozovny a sklady, plnění a stáčení, výdejní čerpací stanice   35, 36 ano ano
46. Požární tabulky, bezpečnostní barvy, značky   7 ano ano
47. Požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně Života a zdraví osob a majetku   33 ano ano
48. Výměna plynů při požáru, neutrální rovina a její ovlivnění   42 ano ano
49. Proces hoření, zplodiny hoření   43 ano ano
50. Základní hasební látky a jejich hasební účinky   44 ano ano
51. Sdílení tepla, základní poznatky o přenosu tepelné energie vedením, prouděním, zářením   47 ano ano
52. Parametry požáru, podmínky, které ovlivňují šíření požáru   45 ano ano
53. Posuzování požárního nebezpečí   11 ano ano
54. Prevence závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky, bezpečnostní program a bezpečnostní zpráva, havarijní plány, orgány státní správy a provádění kontroly   48 jen seznámení ano
55. Chemické látky a chemické přípravky, klasifikace, nebezpečné látky výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, balení a označování, bezpečnostní list   33 jen seznámení ano
56. Stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím   8 ano ano
57. Zpracování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím   11 jen seznámení ano
58. Určování požadavků na stavební konstrukce, průkaz jejich ověření a vlastnosti stavebních konstrukcí   3, 20 jen seznámení ano
59. Výkresy požární bezpečnosti staveb   19 jen seznámení ano
60. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí   3 jen seznámení ano
61. Stupeň požární bezpečnosti a z něho vyplývající požadavky na stavební konstrukce   20 jen seznámení ano
62. Dodatečné zateplovací systémy   27 jen seznámení ano
63. Změny staveb z hlediska požární bezpečnosti   21 jen seznámení ano
64. Požární bezpečnost budov pro bydleni a ubytováni   22 jen seznámení ano
65. Požární bezpečnost shromažďovacích prostorů   23 jen seznámení ano
66. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení   24 jen seznámení ano
67. Požární bezpečnost zemědělských objektů   25 jen seznámení ano
68. Požární bezpečnost skladů   26 jen seznámení ano
69. Ochrana staveb proti šíření požárů vzduchotechnickým zařízením   29 jen seznámeni ano
70. Technická normalizace ve vztahu k PO   2 jen seznámení ano

Pozn. Seznámením se rozumí znalost obsahu příslušné dokumentace pózami ochrany a jejího začlenění do systému požární ochrany; v oblasti požární bezpečnosti staveb se seznámením rozumí orientace v pojmech.

 
© pozarniochrana.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma